องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre


ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง    (27 ธ.ค. 62) Read More »
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง    (20 ธ.ค. 62) Read More »
ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4)
ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ จำนวน 1  คัน (ครั้งที่ 4)    (3 ธ.ค. 62) Read More »
ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ ครั้งที่ 2
ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ ครั้งที่ 2    (7 ต.ค. 62) Read More »
ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ จำนวน 2 คัน
Public auction of 2 government vehicles     (14 ส.ค. 62) Read More »

ขอเชิญประชาชนและนิติบุคคลผู้อยู่เครือข่ายชำระภาษีท้องถิ่นติดต่อชำระภาษี ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการ อบต.พิชัย
ขอเชิญประชาชนและนิติบุคคลผู้อยู่เครือข่ายชำระภาษีท้องถิ่นติดต่อชำระภาษี ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการ อบต.พิชัย ในระยะเลาตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อจะไม่เสียค่าปรับเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2563 ถึง วันที่ 31  มีนาคม 2563 (2 ม.ค. 63) Read More »
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินที่ต้องเสีย ใด้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
อบต.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินที่ต้องเสีย ใด้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคา 2563 เป็นต้นไป แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องถิ่น  (2 ม.ค. 63) Read More »
ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2 ม.ค. 63) Read More »
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

วันที่ศูกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (กิจกรรมสาธารณประโยชน์) ณ ถนนพหลโยธิน-วัดม่อนพระยาแช่

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย)

(16 มี.ค. 61) Read More »
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (3 พ.ย. 60) Read More »
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook