องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลพิชัย ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลพิชัย โดย นายมานิต  อุ่นเครือ ประธานคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลพิชัย  ประจำปี พ.ศ. 2561    (20 มิ.ย. 04) Read More »
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง    (26 มิ.ย. 62) Read More »
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม    (1 เม.ย. 62) Read More »
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง    (8 ก.พ. 62) Read More »
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      ยืนแบบภายในเดือน กุมภาพันธ์  2562  ชำระภาษีภายในเดือน  มีนาคม 2562

ภาษีป้าย                         ยืนแบบภายในเดือน มีนาคม 2562  ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562

ภาษีบำรุงท้องที่               ชำระภาษีภายในเดือน  เมษายน  2562

"เสียภาษีตรงเวลา      พ้นเมษาค่าปรับแพง"

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โทร. 054-839612 ,  054-315742

   (25 ธ.ค. 61)
Read More »

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

วันที่ศูกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (กิจกรรมสาธารณประโยชน์) ณ ถนนพหลโยธิน-วัดม่อนพระยาแช่

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย)

(16 มี.ค. 61) Read More »
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (3 พ.ย. 60) Read More »
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (25 ต.ค. 59) Read More »
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง (1 ก.ย. 59) Read More »
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ (23 ส.ค. 59) Read More »

เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook