องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ITA / ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 อำนาจหน้าที่ 30 มิ.ย. 62
2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 30 มิ.ย. 62
3 พ.ร.ก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 30 มิ.ย. 62
4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง2560 30 มิ.ย. 62
5 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 30 มิ.ย. 62
6 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 30 มิ.ย. 62
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มิ.ย. 62
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มิ.ย. 62
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลโครงการฝึกอบรม 30 มิ.ย. 62
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 30 มิ.ย. 62
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม 30 มิ.ย. 62
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ 30 มิ.ย. 62
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานจ้าง 30 มิ.ย. 62
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30 มิ.ย. 62
15 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30 มิ.ย. 62
16 โครงสร้างหน่วยงาน 14 พ.ย. 61
17 ข้อมูลผู้บริหาร 14 พ.ย. 61
18 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 14 พ.ย. 61
19 พ.ร.บ.สภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 14 พ.ย. 61
20 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 14 พ.ย. 61
ทั้งหมด 33 รายการ แบ่งเป็น 2 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook