องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ข่าวสารตำบล / ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนตำบลพิชัย ประจำปี พ.ศ. 2561 20 มิ.ย. 04
2 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 27 ธ.ค. 62
3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง 20 ธ.ค. 62
4 ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) 3 ธ.ค. 62
5 ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ ครั้งที่ 2 7 ต.ค. 62
6 ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนราชการ จำนวน 2 คัน 14 ส.ค. 62
7 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 26 มิ.ย. 62
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 21 มิ.ย. 62
9 รับบสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 พ.ค. 62
10 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ 13 พ.ค. 62
11 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 เม.ย. 62
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 ก.พ. 62
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 8 ก.พ. 62
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 17 ม.ค. 62
15 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ม.ค. 62
16 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 61
17 ประชาสัมพันธ์ EIT 29 พ.ย. 61
18 งานหลวงพ่อเกษม เขมโก 8 พ.ย. 61
19 คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้สมบททุนสนับสนุนรณรงค์ไม่เผาป่า จังหวัดลำปาง ประจำปี2561 2 พ.ย. 61
20 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคดิเห็น ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) 31 ต.ค. 61
ทั้งหมด 55 รายการ แบ่งเป็น 3 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook