องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ส.ค. 04
2 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พื้นที่ ม.7,ม.10,ม.16 6 ก.ย. 62
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางบัวจิ๋น ม.6 22 ส.ค. 62
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ระหว่างสำนักสงฆ์ ม.13 22 ส.ค. 62
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางลัดดา ปัญญายืน บ้านเลขที่ 114 ม.11 9 ส.ค. 62
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคสล.พร้อมมุงหลังคา ม.1 บ้านพิชัย 9 ส.ค. 62
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคสล. ซอย 177 บ้านนายพินิจ ขันทิยะ ม.11 9 ส.ค. 62
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางมณีรัตน์ ม.1 9 ส.ค. 62
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด บ้านแม่บัวศรี บ้านเลขที่๑๒๐/๑ บ้านต้นต้อง หมู่ที่๕ ตำบลพิชัย 22 ก.ค. 62
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบคลองชลประทาน บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย 5 ก.ค. 62
11 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย 20 พ.ค. 62
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง บริเวณสะพานห้วยโจ้ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย 17 พ.ค. 62
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างบ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย 19 เม.ย. 62
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๒-ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย 19 เม.ย. 62
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกปรับพื้นผิวถนนเดิม บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 3 เม.ย. 62
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย 3 เม.ย. 62
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 21 มี.ค. 62
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 20 มี.ค. 62
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๐ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 6 มี.ค. 62
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๕ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ตำบลพิชัย 6 มี.ค. 62
ทั้งหมด 87 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook