องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ส.ค. 04
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเลียบคลองชลประทาน บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย 5 ก.ค. 62
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย 20 พ.ค. 62
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง บริเวณสะพานห้วยโจ้ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย 17 พ.ค. 62
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างบ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย 19 เม.ย. 62
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๒-ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย 19 เม.ย. 62
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกปรับพื้นผิวถนนเดิม บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 3 เม.ย. 62
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย 3 เม.ย. 62
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 21 มี.ค. 62
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 20 มี.ค. 62
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๐ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 6 มี.ค. 62
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๕ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ตำบลพิชัย 6 มี.ค. 62
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6 5 มี.ค. 62
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณ บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 21 ก.พ. 62
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางวันดี บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมพงษ์ ฟูคำ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมเพชร เตชะสืบ บ้านเลขที่ ๓๐๙ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิตยา ขัดสีทะลี บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองสุข ปินตาติ๊บ บ้านเลขที่๒๒๐ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๕-ซอย ๗ บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ก.พ. 62
ทั้งหมด 79 รายการ แบ่งเป็น 4 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook