องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ส.ค. 04
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างรั้วสนามยิงปืน บ้านพิชัย หมู่ที่้ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทวี ราชไชยยา หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเลขที่ ๙๕ ถึง ซอย ๘ บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่้ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวสันต์ บ้านเลขที่ ๓๕/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๒๒๒ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายสิน ฟูคำ บ้านเลขที่ ๑๗/๒ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
7 ประกาศราคากลางโครงการอาคารเก็บน้ำดับเพลิงโครงสร้างเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่้ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 31 ต.ค. 62
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกผสมพร้อมบดอัด บ้านไมิ่งมงคล หมู่ที่้ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 31 ต.ค. 62
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกผสมพร้อมบดอัด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่้ ๑๓ ถึง บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 31 ต.ค. 62
10 ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย 2 และซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา 8 ต.ค. 62
11 ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ 8 ต.ค. 62
12 ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ 16 บ้านวังชัยพัฒนา 8 ต.ค. 62
13 ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10/1(พ.อ.ชนาธิป เซษฐา) หมู่ที่ 7 8 ต.ค. 62
14 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พื้นที่ ม.7,ม.10,ม.16 6 ก.ย. 62
15 ประกาศราคากลาง โครงการปรังปรุงระบบไฟฟ้าบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ม.13 4 ก.ย. 62
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางบัวจิ๋น ม.6 22 ส.ค. 62
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ระหว่างสำนักสงฆ์ ม.13 22 ส.ค. 62
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางลัดดา ปัญญายืน บ้านเลขที่ 114 ม.11 9 ส.ค. 62
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคสล.พร้อมมุงหลังคา ม.1 บ้านพิชัย 9 ส.ค. 62
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคสล. ซอย 177 บ้านนายพินิจ ขันทิยะ ม.11 9 ส.ค. 62
ทั้งหมด 100 รายการ แบ่งเป็น 5 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook