องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกผสมพร้อมบดอัด ม.2 ถึง ม.10 27 พ.ย. 05
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกผสมพร้อมบดอัด ม.5 27 พ.ย. 05
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน ม.11 27 พ.ย. 05
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ส.ค. 04
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/2 ม.5 14 ม.ค. 63
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านเลขที่ 359 ม.16 14 ม.ค. 63
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 35 ม.5 บ้านต้นต้อง 23 ธ.ค. 62
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีข้าวนายสุพรรณ ม.10 11 ธ.ค. 62
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม.13 3 ธ.ค. 62
10 ประกาศราคากลางโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ม.7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 7 พ.ย. 62
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างรั้วสนามยิงปืน บ้านพิชัย หมู่ที่้ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทวี ราชไชยยา หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเลขที่ ๙๕ ถึง ซอย ๘ บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่้ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวสันต์ บ้านเลขที่ ๓๕/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๒๒๒ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายสิน ฟูคำ บ้านเลขที่ ๑๗/๒ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 6 พ.ย. 62
16 ประกาศราคากลางโครงการอาคารเก็บน้ำดับเพลิงโครงสร้างเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่้ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 31 ต.ค. 62
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกผสมพร้อมบดอัด บ้านไมิ่งมงคล หมู่ที่้ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 31 ต.ค. 62
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกผสมพร้อมบดอัด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่้ ๑๓ ถึง บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 31 ต.ค. 62
19 ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย 2 และซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา 8 ต.ค. 62
20 ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ 8 ต.ค. 62
ทั้งหมด 109 รายการ แบ่งเป็น 6 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook