องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
ข่าวสารตำบล / ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายละเอียด วันที่
1 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 16 มี.ค. 61
2 โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 3 พ.ย. 60
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 25 ต.ค. 59
4 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำตะไคร้หอมใล่ยุง 1 ก.ย. 59
5 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 23 ส.ค. 59
6 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนม 9 ส.ค. 59
7 โครงการผู้สู.อายุจูงมือหลานเข้าหาธรรมะ 30 ก.ค. 59
8 โครงการ 26 ก.ค. 59
9 โครงการฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวแก่เด็กและเยาวชนตำบลพิชัย 9 ก.ค. 59
10 โครงการสายใยผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ 30 พ.ค. 59
11 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดดอกไม้ 26 พ.ค. 59
ทั้งหมด 11 รายการ แบ่งเป็น 1 หน้า
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook