องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre

เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 

    ยกฐานะจากสภาตำบลพิชัยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. ส.อ.ยืนยงค์ วิลาวัณย์ 5 มิถุนายน 2539 - 21 กันยายน 2541 

2. นายสุภาพ ศรีไชยวงค์ 22 กันยายน 2541 - 13 สิงหาคม 2542 

3. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 17 สิงหาคม 2542 - 10 มิถุนายน 2543 

4. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 19 มิถุนายน 2543 - 22 กุมภาพันธ์ 2544 

5. นายเฉลิม วิปันโส 26 มีนาคม 2544 - 9 มิถุนายน 2547 

6. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 18 กรกฎาคม 2547 - 17 กรกฎาคม 2551

 7. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 24 สิงหาคม 2551 - 23 เมษายน 2555

8. นายมานิต อุ่นเครือ 7 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

Prower By สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
Date : 22 ธันวาคม 2560
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook