องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre

เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป อบต.พิชัย อ.เมืองลำปาง

    

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตำบลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตร

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสด็จ
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ติดต่อกับ อำเภอแม่เมาะ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ติดต่อกับ เทศบาลนครลำปาง ตำบลทุ่งฝาย และตำบลต้นธงชัย


ที่ตั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร
เนื้อที่ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำวัง                                            จำนวน     1  สาย
ลำธาร, ลำห้วย, หนอง, คลอง, บึง    จำนวน   28  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น
บ่อน้ำตื้นพร้อมปั๊มน้ำ
บ่อโยก
สระน้ำ
ถังเก็บน้ำ ฝ 99
อื่น ๆ
   - คลองชลประทาน
   - อ่างเก็บน้ำ
   - ประปาหมู่บ้าน
   - บ่อบาดาล
   - บ่อเจาะ
   - บ่อน้ำตื้น
จำนวน      4  แห่ง
จำนวน  843  แห่ง
จำนวน      7  แห่ง
จำนวน      5  แห่ง
จำนวน      1  แห่ง

จำนวน      1  แห่ง
จำนวน      9  แห่ง
จำนวน      3  แห่ง
จำนวน    11  แห่ง
จำนวน      8  แห่ง
จำนวน    29  แห่ง

Prower By สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
Date : 22 ธันวาคม 2560
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook