องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre

เกี่ยวกับเรา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

    

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

1.3)  ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ

 2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  2.1)ด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.2) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส
 3.2) ด้านการศึกษา
 3.3)ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3.4)ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

 3.5)ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 3.6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
 4.1)ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 4.2)ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

 4.3)ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
   5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร
   5.2) ด้านการการปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

Prower By สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
Photo By : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
Date : 1 มกราคม 2561
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook