องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre

เกี่ยวกับตำบล
สภาพสังคม

      ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลพิชัย 
บ้านพิชัย (บางส่วน) หลังค่ายทหาร,ในค่ายทหาร,สนามกอล์ฟ
- หมู่ที่ 2 
บ้านสามัคคี (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
- หมู่ที่ 5 
บ้านต้นต้อง (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน 
- หมู่ที่ 6 
บ้านปงวังเต็มพื้นที่
- หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา,บ้านไร่แผ่นดินทอง (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 8 
บ้านทรายใต้ (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน 
- หมู่ที่ 10 
บ้านไร่ศิลาทอง (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 11 
บ้านดอนมูล (เต็มพื้นที่) 
- หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา (บางส่วน) บนคันคลองชลประทาน
- หมู่ที่ 16 
บ้านวังชัยพัฒนา (เต็มพื้นที่)
- หมู่ที่ 17 บ้านมิ่งมงคล (เต็มพื้นที่) 

     จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
 

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรรวม 
(คน)
จำนวนครัวเรือน
ชายหญิง
บ้านพิชัย1,4834881,971784
2บ้านสามัคคี31285937
5บ้านต้นต้อง4775341,011363
6บ้านปงวัง355370725346
7บ้านไร่พัฒนา5786461,224527
8บ้านทรายใต้118116234117
10บ้านไร่ศิลาทอง6046271,231478
11บ้านดอนมูล128126254211
13บ้านใหม่พัฒนา36397543
16บ้านวังชัยพัฒนา302292594208
17บ้านมิ่งมงคล233245478218
 รวม4,3453,5117,8563,332
     
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์
โบสถ์    
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน -  แห่ง 
     การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      
ศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านปงวัง)
จำนวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง)
จำนวน 6 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง 
     สาธารณสุข
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 150 เตียง  
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน          
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
จำนวน 11 แห่ง
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์                     จำนวน 1 คัน

Prower By สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
Date : 22 ธันวาคม 2560
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook