องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre

เกี่ยวกับตำบล
สภาพเศรษฐกิจ

     เศรษฐกิจ

     อาชีพ
- รับจ้างทั่วไป
- ค้าขาย
- รับราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
     หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีโรงงานขนาดกลาง จำนวน 10 โรง

1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม
    - โรงงานน้ำดื่มทิวดอย
    - โรงงานน้ำดื่มโพธิ์ทอง
2. โรงงานบรรจุก๊าซ คือ บริษัท ลำปางแอลพีจี
3. โรงงานเซรามิก
4. โรงงานล้างดินขาว
5. โรงสีข้าว 
จำนวน 2 แห่ง คือ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
จำนวน 3 แห่ง คือ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง

Prower By สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
Date : 22 ธันวาคม 2560
เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook