องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
โครงสร้างองค์กร / สมาชิกสภา

นายสง่า คำเดชศักดิ์

ประธานสภา

นายรังสรรค์ เตชะสืบ

รองประธานสภา

นางโสภา อ้นทา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางมนันยา ปินตาสี

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางประนอม เตชะหงษา

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมบูรณ์ มาลัย

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายศรีวรรณ สิทธิเครือ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายนิกร ด้วงคำฟู

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทวี ศรีไชยวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางปราณี เอี่ยมสำองค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางสมจิตร เชื้อหมอ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายจันทร์ เครือแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประทาน กิตตะวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายธนวัฒน์ ฟูคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายอำนวย ราชเครือ

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นางภารดี มณีฝั้น

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายมานพพร กาจารี

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นางชุ่มใจ สุคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายสุทัศน์ วรรณบุตร

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นายวิวัฒน์ กันตา

ส.อบต. หมู่ที่ 17

เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook