องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
Cinque Terre
โครงสร้างองค์กร / สำนักงานปลัด

นายสมพร สติแน่

ปลัด อบต.พิชัย

นางทิวาดา สังวรณ์

รองปลัด อบต.พิชัย

นายกฤษฏ์ อินคำเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีรไชย รูปงาม

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวผจงจิตต์ ยะนา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.ทิพาพร จันทร์ต๊ะภู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางรำพรรณ เทพศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.นริศรา ประทุม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิตยา เพชรสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกอร ทรายใจ

นิติกร

นายศุภชัย มาศมัณฑนะ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวโสภิตา จันทบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.จุฑาทิพย์ โยธะพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชจรีย์ สติแน่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิลาวัณย์ ยะสุทธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิวพร ฤกษ์สุภา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวาทิน ทองทิพย์

พนักงานชับรถยนต์

นายนิคม เตชะสืบ

พนักงานชับรถยนต์

นายสมชาย หล้าคำเปียง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบวรวิทย์ เตชะสืบ

พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย ปัญญาเสน

พนักงานดับเพลิง

นายสุนทร สอนปาละ

พนักงานประจำรถขยะ

เมนูหลัก ที่ตั้ง ข้อมูลตำบลพิชัย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ปฏิทินกิจกรรม โครงสร้างการบริหาร คณะผู้บริหาร บุคลากร ทำเนียบสภา จดหมายข่าวพิชัย รางวัลเกียรติยศ ติดต่อเรา องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(KM) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเตือนภัย รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานการประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ขัอบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติ อบต. แผนการ/แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ งานร้องเรียนร้องทุกข์ แผนยุทธศาตร์การพัฒนา แผนพัฒนา อบต. แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต กิจการสภา งานทะเบียนพาณิชย์ งบการเงินการคลัง แผนอัตรากำลัง ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ประมวลจริยธรรม กองช่าง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปปช. บริการประชาชน ร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ถนนชำรุด แผนที่อบต.พิชัย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย เอกสารติดต่อราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ รับฟังความคิดเห็น กระดานสนทนา ผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สินค้าotop สินค้าotop แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ social media Facebook