องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ITA / ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
1 โครงสร้างหน่วยงาน 14 พ.ย. 61
2 ข้อมูลผู้บริหาร 14 พ.ย. 61
3 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 14 พ.ย. 61
4 พ.ร.บ.สภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 14 พ.ย. 61
5 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 14 พ.ย. 61
6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 14 พ.ย. 61
7 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด 14 พ.ย. 61
8 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 14 พ.ย. 61
9 พ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารของทางราชการ 14 พ.ย. 61
10 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 14 พ.ย. 61
11 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง-2560 14 พ.ย. 61
12 พ.ร.ก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 14 พ.ย. 61
13 ระเบียบมท.ว่าด้วยการประชุมสภา 14 พ.ย. 61
14 ระเบียบมท.ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น 14 พ.ย. 61
15 ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา-พ.ศ.-2548 14 พ.ย. 61
16 ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 14 พ.ย. 61
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ-2547 14 พ.ย. 61
18 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560 14 พ.ย. 61
Page :   
ทั้งหมด 18 รายการ แบ่งเป็น 1 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างบ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย... (19 เม.ย. 62)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๒-ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย... (19 เม.ย. 62)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)