องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ITA / ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
1 โครงสร้างหน่วยงาน 14 พ.ย. 61
2 ข้อมูลผู้บริหาร 14 พ.ย. 61
3 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 14 พ.ย. 61
4 พ.ร.บ.สภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 14 พ.ย. 61
5 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 14 พ.ย. 61
6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 14 พ.ย. 61
7 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด 14 พ.ย. 61
8 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 14 พ.ย. 61
9 พ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารของทางราชการ 14 พ.ย. 61
10 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 14 พ.ย. 61
11 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง-2560 14 พ.ย. 61
12 พ.ร.ก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 14 พ.ย. 61
13 ระเบียบมท.ว่าด้วยการประชุมสภา 14 พ.ย. 61
14 ระเบียบมท.ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น 14 พ.ย. 61
15 ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา-พ.ศ.-2548 14 พ.ย. 61
16 ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 14 พ.ย. 61
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ-2547 14 พ.ย. 61
18 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560 14 พ.ย. 61
Page :   
ทั้งหมด 18 รายการ แบ่งเป็น 1 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางไปวัดช้างเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน น.ต.ศิริศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (15 ส.ค. 61)