องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ส.ค. 04
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างบ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย 19 เม.ย. 62
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๒-ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย 19 เม.ย. 62
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกปรับพื้นผิวถนนเดิม บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 3 เม.ย. 62
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย 3 เม.ย. 62
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 21 มี.ค. 62
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง 20 มี.ค. 62
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๐ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 6 มี.ค. 62
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๕ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ ๕ตำบลพิชัย 6 มี.ค. 62
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6 5 มี.ค. 62
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณ บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 21 ก.พ. 62
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางวันดี บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมพงษ์ ฟูคำ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมเพชร เตชะสืบ บ้านเลขที่ ๓๐๙ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิตยา ขัดสีทะลี บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองสุข ปินตาติ๊บ บ้านเลขที่๒๒๐ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๕-ซอย ๗ บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ก.พ. 62
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 25 ม.ค. 62
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสำนักสงฆ์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 24 ม.ค. 62
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองแมงดา หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 18 ม.ค. 62
Page :     1  2  3  4    Next
ทั้งหมด 75 รายการ แบ่งเป็น 4 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)