องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

ข่าวสารตำบล / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายละเอียด วันที่
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ส.ค. 04
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 21 มี.ค. 62
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6 5 มี.ค. 62
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณ บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 21 ก.พ. 62
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางวันดี บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมพงษ์ ฟูคำ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมเพชร เตชะสืบ บ้านเลขที่ ๓๐๙ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิตยา ขัดสีทะลี บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่้ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองสุข ปินตาติ๊บ บ้านเลขที่๒๒๐ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 15 ก.พ. 62
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๕-ซอย ๗ บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ก.พ. 62
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 25 ม.ค. 62
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสำนักสงฆ์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 24 ม.ค. 62
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองแมงดา หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย 18 ม.ค. 62
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดช้างเผือก บ้านปงวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลพิชัย 18 ม.ค. 62
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๗ บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย 18 ม.ค. 62
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยบ้านต้า บ้านเลขที่ ๑๖๕ ถึงโรงสีนายสุพรรณ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย 18 ม.ค. 62
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๕ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 4 ม.ค. 62
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๖ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 4 ม.ค. 62
19 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๑๐ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 4 ม.ค. 62
20 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 19 ธ.ค. 61
Page :     1  2  3  4    Next
ทั้งหมด 68 รายการ แบ่งเป็น 4 หน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)