องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


เกี่ยวกับตำบล

    ประวัติความเป็นมา

    องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 

    ยกฐานะจากสภาตำบลพิชัยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. ส.อ.ยืนยงค์ วิลาวัณย์ 5 มิถุนายน 2539 - 21 กันยายน 2541 

2. นายสุภาพ ศรีไชยวงค์ 22 กันยายน 2541 - 13 สิงหาคม 2542 

3. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 17 สิงหาคม 2542 - 10 มิถุนายน 2543 

4. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 19 มิถุนายน 2543 - 22 กุมภาพันธ์ 2544 

5. นายเฉลิม วิปันโส 26 มีนาคม 2544 - 9 มิถุนายน 2547 

6. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 18 กรกฎาคม 2547 - 17 กรกฎาคม 2551

 7. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 24 สิงหาคม 2551 - 23 เมษายน 2555

8. นายมานิต อุ่นเครือ 7 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)