องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


เกี่ยวกับเรา

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

    

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

1.3)  ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ

 2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  2.1)ด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.2) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส
 3.2) ด้านการศึกษา
 3.3)ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3.4)ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

 3.5)ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 3.6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
 4.1)ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 4.2)ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

 4.3)ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
   5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร
   5.2) ด้านการการปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

  • Prower By : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
    Photo By : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)