องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


เกี่ยวกับเรา

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

    

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมตลาดและการค้าท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • Prower By : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
    Photo By : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ... (24 เม.ย. 61)

ประกาศผลสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (28 มี.ค. 61)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมูที่ 1 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... (19 มี.ค. 61)

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 มี.ค. 61)

ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ... (13 มี.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (12 มี.ค. 61)