องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


เกี่ยวกับตำบล

    สภาพเศรษฐกิจ

    เศรษฐกิจ

     อาชีพ
- รับจ้างทั่วไป
- ค้าขาย
- รับราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
     หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีโรงงานขนาดกลาง จำนวน 10 โรง
1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม
    - โรงงานน้ำดื่มทิวดอย
    - โรงงานน้ำดื่มโพธิ์ทอง
2. โรงงานบรรจุก๊าซ คือ บริษัท ลำปางแอลพีจี
3. โรงงานเซรามิก
4. โรงงานล้างดินขาว
5. โรงสีข้าว 
จำนวน 2 แห่ง คือ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
จำนวน 3 แห่ง คือ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน น.ต.ศิริศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (15 ส.ค. 61)

ราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ... (24 เม.ย. 61)

ประกาศผลสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (28 มี.ค. 61)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมูที่ 1 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... (19 มี.ค. 61)

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 มี.ค. 61)