องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


เกี่ยวกับตำบล

    สภาพเศรษฐกิจ

    เศรษฐกิจ

     อาชีพ
- รับจ้างทั่วไป
- ค้าขาย
- รับราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
     หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีโรงงานขนาดกลาง จำนวน 10 โรง
1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม
    - โรงงานน้ำดื่มทิวดอย
    - โรงงานน้ำดื่มโพธิ์ทอง
2. โรงงานบรรจุก๊าซ คือ บริษัท ลำปางแอลพีจี
3. โรงงานเซรามิก
4. โรงงานล้างดินขาว
5. โรงสีข้าว 
จำนวน 2 แห่ง คือ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
จำนวน 3 แห่ง คือ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)