องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


กสต.พิชัย / กิจกรรม กสต.พิชัย

    เชิญชวนจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

    ก.ส.ต. พิชัย  ขอเชิญชวน  หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม  ชมรม  กลุ่ม คณะบุคคล จัดทำโครงการเพื่อสเนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการส่่งเสริมภาวะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่กำลังเปแ็ฯที่หน้าสนใจและหลายหน่วยงานกำลังมองหาพื้นที่นำร่องเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคอันเกิดจากการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม พัฒนา  และการดูแลผู้สูงวัย ระยะยาว (Long Term Care) เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุรค่าและมีศักดิ์ศรี

เสนอโครงการต่าง ๆ ได้ที่ 054-315742

กองทุนฯ  ก.ส.ต. พิชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการเพื่อจัดซื้อพร้อมปลูกดอกทานตะวัน และต้นทองอุไรบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล... (11 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางไปวัดช้างเผือก หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (5 ก.ย. 61)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน น.ต.ศิริศักดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (15 ส.ค. 61)