องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


กสต.พิชัย / กิจกรรม กสต.พิชัย

    เชิญชวนจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

    ก.ส.ต. พิชัย  ขอเชิญชวน  หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม  ชมรม  กลุ่ม คณะบุคคล จัดทำโครงการเพื่อสเนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการส่่งเสริมภาวะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่กำลังเปแ็ฯที่หน้าสนใจและหลายหน่วยงานกำลังมองหาพื้นที่นำร่องเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคอันเกิดจากการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม พัฒนา  และการดูแลผู้สูงวัย ระยะยาว (Long Term Care) เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุรค่าและมีศักดิ์ศรี

เสนอโครงการต่าง ๆ ได้ที่ 054-315742

กองทุนฯ  ก.ส.ต. พิชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กบ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... (8 ส.ค. 04)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างบ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย... (19 เม.ย. 62)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอย ๒-ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย... (19 เม.ย. 62)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.บ้านปงวัง หมู่ที่ 6... (5 มี.ค. 62)

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม.13 - บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 ธ.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงถมดินบดอัดบริเวณลานกีฬา บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่16 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (6 ธ.ค. 61)