องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย


กสต.พิชัย / กิจกรรม กสต.พิชัย

    เชิญชวนจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

    ก.ส.ต. พิชัย  ขอเชิญชวน  หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม  ชมรม  กลุ่ม คณะบุคคล จัดทำโครงการเพื่อสเนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการส่่งเสริมภาวะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่กำลังเปแ็ฯที่หน้าสนใจและหลายหน่วยงานกำลังมองหาพื้นที่นำร่องเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคอันเกิดจากการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม พัฒนา  และการดูแลผู้สูงวัย ระยะยาว (Long Term Care) เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุรค่าและมีศักดิ์ศรี

เสนอโครงการต่าง ๆ ได้ที่ 054-315742

กองทุนฯ  ก.ส.ต. พิชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ... (24 เม.ย. 61)

ประกาศผลสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (28 มี.ค. 61)

ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมูที่ 1 ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... (19 มี.ค. 61)

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง... (19 มี.ค. 61)

ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง ... (13 มี.ค. 61)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง... (12 มี.ค. 61)