องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

โครงสร้างองค์กร / คณะผู้บริหาร

นายมานิต อุ่นเครือ

นายก อบต.พิชัย

นายเฉลิม วิปันโส

รองนายก อบต.พิชัย

นายชายชาญ ปาวงค์

รองนายก อบต.พิชัย

นายนิวัติ เตชะสืบ

เลขานุการนายก อบต.พิชัย