องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

โครงสร้างองค์กร / สมาชิกสภา

นางโสภา อ้นทา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางมนันยา ปินตาสี

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางประนอม เตชะหงษา

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมบูรณ์ มาลัย

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายศรีวรรณ สิทธิเครือ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายนิกร ด้วงคำฟู

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทวี ศรีไชยวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางปราณี เอี่ยมสำองค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางสมจิตร เชื้อหมอ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายจันทร์ เครือแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประทาน กิตตะวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายธนวัฒน์ ฟูคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายรังสรรค์ เตชะสืบ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายอำนวย ราชเครือ

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายบุญสม เตชะกัน

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นางภารดี มณีฝั้น

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายมานพพร กาจารี

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นางชุ่มใจ สุคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายสุทัศน์ วรรณบุตร

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นายวิวัฒน์ กันตา

ส.อบต. หมู่ที่ 17