องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

โครงสร้างองค์กร / สำนักงานปลัด

นายสมพร สติแน่

ปลัด อบต.พิชัย

นางทิวาดา สังวรณ์

รองปลัด อบต.พิชัย

นายกฤษฏ์ อินคำเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีรไชย รูปงาม

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวผจงจิตต์ ยะนา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกนกอร ทรายใจ

นิติกร

น.ส.ทิพาพร จันทร์ต๊ะภู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโสภิตา จันทบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.นริศรา ประทุม

นักทรัพยากรบุคคล

นางรำพรรณ เทพศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.จุฑาทิพย์ โยธะพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกรกฎ ศรีคำนวล

นักวิชาการศึกษา

นายรัตนชัย ปวงแก้ว

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววิลาวัณย์ ยะสุทธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิวพร ฤกษ์สุภา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวาทิน ทองทิพย์

พนักงานชับรถยนต์

นายมงคล แปงเรือน

ภารโรง

นายนิคม เตชะสืบ

พนักงานชับรถยนต์

นายสุนทร สอนปาละ

พนักงานประจำรถขยะ

นายธงชัย ปัญญาเสน

คนงานทั่วไป

นายสมชาย หล้าคำเปียง

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายบวรวิทย์ เตชะสืบ

พนักงานขับรถยนต์