องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

โครงสร้างองค์กร / กองคลัง

นางรัชนี ธรรมสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศรีบาล คงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางโกลัญญา คำมีก้ำ

นักวิชาการคลัง

นางณัฐกานต์ ฮาวปินใจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางนงนุช พุฒอินถา

นักวิชาการพัสดุ

นางสุปราณีย์ เล็กศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางพรหมณี ปาละมะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.รุ่งระวี เครือปัญญา

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.จันทนา ณ ลำปาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางมีนา ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้