องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

โครงสร้างองค์กร / กองช่าง

นายภูเบศ บรรณวัฒน์

หัวหน้าส่วนโยธา

นายพงศกร คำมาโต

นายช่างโยธา

จ.ส.อ.ซาราฮุดดีน สายสลาม

นายช่างโยธา

นางณัชชาภัทร รัตนกิจ

นักจัดการงานทั่วไป

นายอดิเรก ใจแก้ว

นายช่างโยธา

นายวสันต์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาวผุสดี ชัยวรรณ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ