องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ยกระดับการศึกษา     พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฟื้นฟูเศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมข้อมูลข่าวสาร

ท้องถิ่นปลอดคอรับชั่น     ยืดมั่นศาสนาและวัฒนธรรม

ก้าวล้ำการเมืองการปกครอง     สนองความต้องการของประชาชน

  นายมานิต อุ่นเครือ
  นายก อบต.พิชัย

โครงสร้างองค์กร / กองสวัสดิการสังคม

นายโยธิน ชมภูศรี

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

นางสาวชนม์วิกรานต์ สวนนิถา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวภัณทิรา อ้อชัยภูมิ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอินทิรา อินทุฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ