Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 

     ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การวางผังเมืองรวม


     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างติดสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน


     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมตลาดและการค้าท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ


     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th