Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กสต.พิชัย
กสต.พิชัย
กิจกรรม กสต.พิชัย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
นายสมพร สติแน่
ปลัด อบต.พิชัย
Responsive image
Responsive image
นางสุภาพร พุทธวงษ์
รองปลัด อบต.พิชัย
Responsive image
Responsive image
นายกฤษฏ์ อินคำเชื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายธีรไชย รูปงาม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวผจงจิตต์ ยะนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Responsive image
นางสาวกนกอร ทรายใจ
นิติกร
Responsive image
น.ส.ทิพาพร จันทร์ต๊ะภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวโสภิตา จันทบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
น.ส.นริศรา ประทุม
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางรำพรรณ เทพศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.จุฑาทิพย์ โยธะพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายกรกฎ ศรีคำนวล
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาววิลาวัลย์ ยะสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นายรัตนชัย ปวงแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายพลวัติ กันธิยะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวศิวพร ฤกษ์สุภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายวาทิน ทองทิพย์
พนักงานชับรถยนต์
Responsive image
นายมงคล แปงเรือน
ภารโรง
Responsive image
นายนิคม เตชะสืบ
พนักงานชับรถยนต์
Responsive image
นายสุนทร สอนปาละ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายธงชัย ปัญญาเสน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมชาย หล้าคำเปียง
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นายบวรวิทย์ เตชะสืบ
พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 054-315-742 , แฟกซ์ : 054-839-612  E-mail : admin@pichai.go.th

www.pichai.go.th